Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. płk pil. Stanisława Skarżyńskiego

XXIII Liceum Ogólnokształcące w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XXIII Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-01

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-05-05

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie lub rozmiarze.
  • Istnieją elementy nietekstowe (obrazki, zdjęcia), które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt, ale są one we fragmentach strony stworzonych przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i ich poprawienie może być utrudnione lub pełnią rolę dekoracyjną.
  • Mapa dojazdu nie jest dostępna. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest Pani Agata Wolarska, email: sekretariat@zso9.krakow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12-417-78-28. Adres korespondencyjny: ul. Seniorów Lotnictwa 5, 31-455 Kraków. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Wejście główne dostosowane jest do korzystania przez osoby niepełnosprawne poruszające się na wózkach inwalidzkich (pochylnia). Przy wejściu znajduje się portiernia.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind

Korytarze są dostępne dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajduje się winda zewnętrzna dostępna dla osób niepełnosprawnych. Wejście do windy wymaga użycia karty dostępowej. W przypadku potrzeby użycia windy należy skontaktować się z portiernią lub dyrekcją. Przyciski w windzie nie są opisane alfabetem Braille’a. Winda jest wyposażona w system zapowiadania przystanków i posiada system głośnomówiący informujący o położeniu windy i jej zatrzymaniu na konkretnej kondygnacji.

Dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich jest zapewniony dostęp do wszystkich korytarzy i pomieszczeń na wszystkich kondygnacjach budynku. Drzwi i przejścia posiada minimalną szerokość 90 cm (lub są dwuskrzydłowe). Drzwi nie posiadają progów. 

Stopnie (pierwszy i ostatni) schodów oznaczone są pasami ostrzegawczymi koloru żółtego.

Opis dostosowań

Przy wejściu głównym znajduje się pochylnia zabezpieczona poręczą. Brak jest urządzeń dla osób niedosłyszących.

Na każdym piętrze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie parkingu wewnętrznego brak jest wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psem asystentem osoby niepełnosprawnej ruchowo. Budynek nie jest oznaczony piktogramem informującym o tej możliwości. 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Nie można skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania spraw w Instytucie.

Sposób dojazdu

Informacja o sposobie dojazdu komunikacją miejską oraz mapa znajduje się na stronie Kontakt  w sekcji Dojazd

Informacje dodatkowe

Na większej części strony internetowej kontrasty spełnia wymagania WCAG 2.1 na poziomie AAA.